Pràctica

La Pràctica consisteix en realitzar un treball lliure amb aquestes especificacions:

“Es precisa crear una escena a escollir amb 3ds Max que estigui composta com a mínim pels següents objectes:

 1. Un objecte sollevat que haurà de tenir com a nom: OBJECTE_LOFT.
 2. Un objecte compost que haurà de tenir com a nom:

  OBJECTE_BOOLEAN.

 3. Un objecte amb Nurbs que tindrà com a nom: OBJECTE_NURBS.
 4. Un objecte amb modificadors que tindrà com a nom:

  OBJECTE_MODIFICAT.

i que compleixi les següents condicions:

 1. Caldrà aplicar material a tots els objectes de l’escena.
 2. Com a mínim s’aplicarà a un objecte de l’escena un material “composite” que tindrà com a nom: MAT_COMPOSITE. Ull! No confondre material “composite” amb mapa composite o material compost (veure text: Activitats de materials i textures.- Primers passos

  de textures / Tipus de materials/ Compostos).

 3. Caldrà aplicar il·luminació a l’escena escollida.”

Aquesta és la Pràctica que vaig presentar:

Amengual_Gomila_PR

Leave a Reply