PRA 1. Edició, processament, digitalització i emmagatzematge del so digital

Aquesta pràctica ens convida a posar en pràctica alguns dels coneixements adquirits en els primers mòduls de l’assignatura. Bàsicament es pretén que l’alumne enregistri, editi i processi so en format digital.

Novament, els fonaments presenten un cert solapament amb l’assignatura “Integració Digital de Continguts” i la primera pregunta es podria respondre correctament només amb el que es va estudiar en aquella assignatura. Però en els següents apartats d’aquesta pràctica ja vaig haver de posar en pràctica alguns dels trucs que vaig aprendre en els meus anys en que em vaig dedicar professionalment al món del so.

Concretament en la segona pregunta es demana eliminar un so de “hi hat” a una gravació d’un ritme que també conté un so de bombo. Cap processat aplicat de forma aïllada permet assolir aquest objectiu i, encara que tant una porta de renou com un filtre passa-baixos haurien servit per acostar-se al que es demana, en realitat vaig fer servir una combinació de les dues tècniques: la porta de renou per preservar els transitoris del bombo i el filtre per eliminar el “hi hat” però mantenint la cua del bombo.

La tercera pregunta consisteix en anivellar el volum d’una gravació de bateria. Habitualment, en el món analògic, es faria servir un compressor. Però l’edició digital ens permet també trossejar la gravació i igualar els volums dels fragments abans d’aplicar un processat de dinàmica. És una tècnica que he fet servir habitualment en enregistraments de veus i ajuda a evitar part dels artefactes característics de la compressió.

La quarta pregunta ens demana editar un fragment d’àudio per canviar l’ordre d’unes paraules. Seria un exercici trivial si no fos degut a que la gravació no és gaire neta i s’han d’eliminar els clics que es creen quan es desplacen els fragments sonors.

En la darrera pregunta s’ha de reflexionar sobre l’ordre en que convé aplicar determinats processaments. La regla d’or és aplicar la reverberació sempre al final, a no ser que es vulgui alguna mena d’efecte especial en concret.

El consultor va insistir al tauler en la importància de confeccionar una bibliografia, així que vaig agafar alguns dels llibres que he anant col·leccionant durant més de tres dècades d’interès en el món de l’àudio i vaig triar els que explicaven els temes relacionats amb la pràctica.

prac1_AmengualGomila_Pere

 

so alta resolució

 

so baixa resolució

 

bateria corregida

 

bombo corregit

 

conversa versió A

 

conversa versió B

 

dona modificada

 

home modificat

Leave a Reply