Assignatura: Matemàtiques i Física per a Multimèdia

Assignatura: Matemàtiques i Física per a Multimèdia
Aquesta assignatura optativa no existia quan vaig començar el grau. I realment ha estat una de les més útils i  que més he aprofitat. D’entrada sembla que estudiar Mates ha de ser necessàriament un “rollo” i de la Física, ni en parlem 🙂 Però en realitat, per donar sortida a algunes de les meves inquietuds, ...

Integració Digital de Continguts. Preparació de la PS.

Per preparar la prova de síntesi vaig fer servir els següents apunts i preguntes que havien sortit en les PS dels anys anteriors. Espero que us puguin servir d’ajuda.   Integració Digital de Continguts – Resum dels materials   Àudio digital   Teorema de Fourier: un so periòdic complex es pot descompondre en una sèrie ...

Pràctica 2. Màquina d’estats i animació controlada per teclat

Pràctica 2. Màquina d'estats i animació controlada per teclat
Aquesta segona pràctica ja va resultar una mica més difícil. Es tractava de realitzar una animació d’una figura que podia estar o quieta o be saltant. El pas d’una acció a una altra es realitza amb el teclat. A més, per arrodonir l’exercici es podien incloure altres elements animats (ocells, núvols, etc.) Aquest és el ...

Pràctica 1. Introducció a Processing i canvi del color de fons

Pràctica 1. Introducció a Processing i canvi del color de fons
Aquesta primera pràctica podriem dir que és per “perdre la por”. Un concepte que em semble molt positiu, ja que si es demana massa a l’alumne abans que hagi tengut temps d’assimilar els continguts es crea una situació una mica frustrant que no ajuda precisament a esforçar-se al màxim en el que queda d’assignatura. És ...

PAC 2. Tractament d’imatge

PAC 2. Tractament d'imatge
La segona PAC d’aquesta assignatura presenta una estructura molt semblant a la primera. En primer lloc es tracta el tema de l’aliasing en les imatges: perquè apareix, com es pot evitar… Després, confeccionar una taula amb 10 aplicacions que facin servir imatges i anotar les característiques més rellevants de les imatges que fan servir aquestes ...

PAC 1. Tractament d’àudio

PAC 1. Tractament d'àudio
En aquesta PAC vàrem tractar els processos bàsics de digitalització d’àudio, sobre els quals se’ns va demanar confeccionar un esquema gràfic.   A més de la confecció d’aquest esquema, també se’ns va demanar entregar una taula amb 10 formats d’àudio i escollir-ne un per tractar-lo amb més detall. Vaig triar el format AAC ja que ...

Assignatura: Integració Digital de Continguts

Assignatura: Integració Digital de Continguts
A l’assignatura “Integració digital de continguts” es tracten els processos fonamentals sobre la digitalització i el processat de continguts d’àudio i vídeo. El llenguatge vehicular en el que es desenvolupa l’assignatura és Processing i sembla una decisió completament encertada. Els primers passos amb Processing poden resultar una mica abstractes si mai no s’ha programat, però a ...

Preparació de la PS

Preparació de la PS
Per preparar la PS de l’assignatura “Tractament i publicació de vídeo” vaig preparar els següents apunts, basats en les preguntes que havien sortit en anys anteriors:           Histogrames. Imatge fosca/clara? Dibuixar l’histograma original, histograma després d’aplicar l’enfosquiment i la corba per enfosquir la imatge. Representació gràfica de la distribució dels valors ...

PRA 2. After Effects, màscares de convolució i plataformes de publicació de vídeo

PRA 2. After Effects, màscares de convolució i plataformes de publicació de vídeo
En aquesta pràctica es demana fer una mica de tot 🙂 En les tres primeres preguntes es demana confeccionar el cartell d’una pel·lícula i substituir-lo per el d’una altra pel·lícula que hi ha en un vídeo, també s’hi han d’afegir uns títols. A aquestes altures del curs, la confecció del cartell és una tasca gairebé ...

PRA 1. Processat d’imatge en Processing

PRA 1. Processat d'imatge en Processing
L’ús de Processing va fer que aquesta part del curs fos molt més interessant. M’hagués agradat molt que s’hagués aprofundit més en aquests temes i tal volta s’hagués tractat el tema de la generació procedural d’imatges per fer servir de textures, tal volta relacionant els continguts no només amb el 2D sinó també amb el ...