Preparació de la PS

Preparació de la PS
Per preparar la PS de l’assignatura “Tractament i publicació de vídeo” vaig preparar els següents apunts, basats en les preguntes que havien sortit en anys anteriors:           Histogrames. Imatge fosca/clara? Dibuixar l’histograma original, histograma després d’aplicar l’enfosquiment i la corba per enfosquir la imatge. Representació gràfica de la distribució dels valors ...

PRA 2. After Effects, màscares de convolució i plataformes de publicació de vídeo

PRA 2. After Effects, màscares de convolució i plataformes de publicació de vídeo
En aquesta pràctica es demana fer una mica de tot 🙂 En les tres primeres preguntes es demana confeccionar el cartell d’una pel·lícula i substituir-lo per el d’una altra pel·lícula que hi ha en un vídeo, també s’hi han d’afegir uns títols. A aquestes altures del curs, la confecció del cartell és una tasca gairebé ...

PRA 1. Processat d’imatge en Processing

PRA 1. Processat d'imatge en Processing
L’ús de Processing va fer que aquesta part del curs fos molt més interessant. M’hagués agradat molt que s’hagués aprofundit més en aquests temes i tal volta s’hagués tractat el tema de la generació procedural d’imatges per fer servir de textures, tal volta relacionant els continguts no només amb el 2D sinó també amb el ...

PAC 2. Dispositius de visualització, formats de vídeo i alta definició.

PAC 2. Dispositius de visualització, formats de vídeo i alta definició.
Novament una PAC curteta i agradable amb la que anar repassant els continguts. En aquesta ocasió, amb cinc preguntes, es tracten temes com la tecnologia AMOLED, mides i resolució d’imatges, requisits de maquinari pel processat d’imatge i vídeo, diferències entre compressió inter-frame i intra-frame i, finalment, característiques de la televisió en alta definició (HD) i ...

PAC 1. Histogrames i transformacions

PAC 1. Histogrames i transformacions
En aquesta senzilla PAC es posen en pràctica els coneixements adquirits en l’assignatura sobre histogrames i algunes transformacions bàsiques. Entendre el funcionament dels histogrames és especialment rellevant en el camp de la fotografia i el retoc de les imatges. Per comprovar si una fotografia presenta un contrast correcte, si està “cremada” o pel contrari massa ...

Assignatura: Tractament i publicació d’imatge i vídeo

Assignatura: Tractament i publicació d'imatge i vídeo
En aquesta assignatura es tracten alguns dels fonaments teòrics de la imatge i el vídeo digitals. Com s’emmagatzemen, quines són les operacions per modificar-los i processar-los, etc. La primera part del curs la vaig trobar molt interessant, sobre tot els continguts sobre la modificació d’imatges mitjançant l’aplicació d’operacions matemàtiques sobre matrius (transformacions puntuals, espacials lineals ...

Drets d’autor, propietat i monetització dels vídeos a les plataformes de publicació.

És interessant quan parlem sobre les plataformes de publicació de vídeo destacar el fenomen dels “youtubers”  , és a dir, aquells autors que pugen contingut a la plataforma de Google i que gaudeixen de considerable rellevància social i un elevat nombre de seguidors. Aquests autors de continguts que es comuniquen al marge dels circuits tradicionals ...