Assignatura: Física per a Multimèdia

D’aquesta assignatura no em va quedar massa bon record, ja que l’avaluació contínua no va tenir gairebé gens feedback per part de la consultora i em pensava que anava força bé, fins que vaig veure que tot l’esforç per realitzar les nombroses PACs i la Pràctica van ser avaluats amb un 9.0, el que em deixava sense saber durant tot el curs què és el que podia haver fet per millorar una mica la nota i treure el màxim profit de l’assignatura. També, la Prova de síntesi final va ser un experiment, ja que era el primer any que presentava un augment de dificultat, i l’avaluació no tenia massa en compte la feina realitzada durant les PACs, limitant-se a ser un “exàmen” de tot l’estudiant durant el curs, que no era poc.

En definitiva, Física de Batxillerat, sense gaire dificultat ni adaptació a les disciplines relacionades amb el Multimèdia. Interessant de repassar si t’interessen els temes científics i la cultura general, però poc o gens útil de cara a les competències a desenvolupar en el grau.

Per primera vegada, en aquesta assignatura es feia programar als alumnes fent servir Processing. El problema es repeteix també ocasionalment en altres assignatures: materials inexistents, sense preparació prèvia i avaluació que no té en compte aquests factors. Com ja havia estudiat pel meu compte, a mí no em va suposar cap problema programar en Processing i, com em resultava fins i tot poc motivador el baix nivell, vaig intentar aplicar els coneixements adquirits en l’assignatura Programació web sobre POO (programació orientada a objectes), fent servir aquest tipus de programació en alguns dels exercicis. També en l’enunciat de les pràctiques s’esmentaven alguns reptes addicionals per pujar nota i els vaig seguir en tots els casos. Mai vaig rebre cap feedback sobre aquestes pràctiques. De la consultora i dels mitjans proporcionats per la UOC es pot dir que vaig aprendre exactament ZERO sobre Processing.

Leave a Reply