Assignatura: Composició Digital

Aquesta és una assignatura que compren dues àrees de contingut diferents. D’una banda, la composició digital en sí mateixa, entesa no només com la disposició equilibrada dels elements de la imatge en moviment sinó també en un sentit més ampli com la postproducció d’efectes visuals i especials i la seva relació amb la narrativa audiovisual. Amb aquesta finalitat se’ns va entregar un llibre que teoritzava de forma abstracta (exhaustiva, però poc pedagògica) sobre la imatge, i que s’havia de memoritzar ja que entrava tot el seu contingut a la Prova de Síntesi. També es podia complementar la lectura amb uns vídeos a Youtube en els que es poden veure unes entrevistes als autors del llibre i es tracten de forma paral·lela els mateixos continguts.

Per altra part, també es tracta l’ús del programa Adobe After Effects des d’un punt de vista pràctic, amb exercicis que van des de la confecció d’una presentació amb text i imatges en moviment fins la correcció d’imatges en moviment , afegint o llevant elements i, finalment, composicions de temàtica lliure una mica més complexes amb les que demostrar el domini del programari i dels fonaments teòrics tractats durant el curs.

Es tracta d’una assignatura feixuga, ja que les feines que es demanen porten moltes hores si es volen realitzar amb un bon nivell. A més d’haver de dedicar molt temps a aprendre a fer servir el programa After Effects, les feines encarregades es fan repetitives i tedioses i, en alguns casos, es podria haver cercat una manera diferent d’aprendre el mateix sense haver de dedicar-hi tantes hores. Però, en realitat, si es vol treballar en el món dels efectes visuals i especials, és cert que les feines ben fetes també resulten molt costoses en hores de treball i els petits detalls són el que distingeixen una feina mediocre d’una ben feta i professional.

Leave a Reply